06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠١ تير ١٣٩٧

امروز

معرفی معاونت

معاون پژوهشی و فناوری اطلاعات :

دکتر امیر قاسم غضنفری

دانشیار پایه 30 گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

متولد  شهرستان خرم آباد

دکترای آنالیز ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد

پست الکترونیک : ghazanfari.a@lu.ac.ir

سوابق اجرائی:

مدیر گروه یاضی 1383-1381

رئیس دانشکده علوم پایه 1384-1383

مدیر گروه ریاضی 1391-1389

معاون پژوهشی دانشکده 1395 تا کنون

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات