06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٠٢ آبان ١٣٩٧

امروز

معرفی معاونت

alizadeh

دکتر امير قاسم غضنفري مطلق

رشته تحصیلی: رياضي محض -آنالیز

رتبه علمی: دانشیار

ایمیل:ghazanfari.a@lu.ac.ir

صفحه شخصی دکتر غضنفری مطلق


سوابق اجرایی:


1- مدیر گروه یاضی 1383-1381

2-رئیس دانشکده علوم پایه 1384-1383

3- مدیر گروه ریاضی 1391-1389

4- معاون پژوهشی دانشکده 1395

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات