06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٨

امروز

کارکنان دانشکده فنی مهندسی

 

 رحمان پاریاد
مدیر امور عمومی و کارشناس تحصیلات تکمیلی و کارشناس پژوهشی  دانشکده فنی و مهندسی

ثبت کارتکس کارکنان دانشکده - ثبت پایانامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی - ثبت مقالات علمی اساتید 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 

تلفن :                                          داخلی : 1249 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ذبیح اله ترابی

مسئول ثبت نامه های اداری و بایگانی نامه های دانشکده فنی و مهندسی

ثبت و ارسال نامه های اداری و بایگانی نامه های اداری و ثبت درخواستهای خرید

مدرک تحصیلی : دیپلم

تلفن :                                                         داخلی :1249

                                                                                                                                                                                                             

محمد حیدری
مدیر اداره آموزش دانشکده فنی و مهندسی

ارائه مشاوره های آموزشی-   نظارت بر انتخاب واحد -   نظارت بر رعایت آئین نامه های آموزشی - نظارت بر امتحانات پایان ترم

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

تلفن :                                                                                                 داخلی : 1254

 

شکوه ساکی

مسئول دفتر ریاست دانشکده

انجام امورات اداری دانشکده - ثبت امو اداری دفتر ریاست - مکاتبه با واحدهای داخلی و ریاست دانشگاه

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

تلفن : 06633120005                                         داخلی : 1271

 

 

رضا آساره

کارشناس اداره آموزش دانشکده فنی و مهندسی

مسول امور آموزشی دانشجویان رشته  مهندسی شهر سازی ، مهندسی عمران و دانشجویان مهمان

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی

تلفن :                                                                  داخلی : 1254

                                                                                                                                                                                                                                       

یوسف پاپی

کارشناس اداره آموزش دانشکده فنی و مهندسی

مسئول امور آموزشی دانشجویان رشته مهندسی معدن ، مهندسی کامپیوترو مهندسی مکانیک

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

تلفن :                                                                 داخلی : 1254
یداله فریدونی

کارشناس آموزشی اداره آموزش دانشکده فنی و مهندسی

مسئول امور آموزشی دانشجویان مهندسی برق  الکترونیک مهندسی برق قدرت  مهندسی پلیمر 

مدرک تحصیلی : کارشناسی

   تلفن :                                                                 داخلی : 1254

                                                                                                                                                                                                                                           

 

پیروز امید زاده

کارشناس آموزشی گروه مهندسی برق - قدرت

تهیه برنامه درسی- نظارت بر  امتحانات گروه - ثبت دروس ترمی در سیستم گلستان - ثبت نام دانشجویان جدیدالورد

مدرک تحصیلی : کارشناسی

تلفن :                                                                          داخلی : 1280

 

                                                                                                                                                                                                                                           

محمد صفرزاده

کارشناس آموزشی گروه مهندسی برق الکترونیک
تهیه برنامه درسی- نظارت بر  امتحانات گروه - ثبت دروس ترمی در سیستم گلستان - ثبت نام دانشجویان جدیدالورد

مدرک تحصیلی : کارشناسی

تلفن :                                                                         داخلی : 1280

**مسئول آزمایشگاههای گروه برق

**رابط فناوری اطلاعات در دانشکده فنی و مهندسی


                                                                                                                                                                                                                                             

ناصر محمد زاده                    

کارشناس آموزشی گروه مهندسی شهر سازی

تهیه برنامه درسی- نظارت بر  امتحانات گروه - ثبت دروس ترمی در سیستم گلستان - ثبت نام دانشجویان جدیدالورد

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

تلفن :                                                                     داخلی : 1258

 


 

 

مهدی همدانی

کارشناس آموزشی گروه مهندسی مکانیک

تهیه برنامه درسی- نظارت بر  امتحانات گروه - ثبت دروس ترمی در سیستم گلستان - ثبت نام دانشجویان جدیدالورد

مدرک تحصیلی : کارشناسی

تلفن :                                                                    داخلی : 1254

 


 

 

 

صبا بیرانوند

کارشناس آموزشی گروه مهندسی عمران

تهیه برنامه درسی- نظارت بر  امتحانات گروه - ثبت دروس ترمی در سیستم گلستان - ثبت نام دانشجویان جدیدالورد

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

تلفن :                                                                  داخلی : 1258

 

 

 

مرضیه حیاتی پور

کارشناس آموزشی گروه مهندسی معدن

تهیه برنامه درسی- نظارت بر  امتحانات گروه - ثبت دروس ترمی در سیستم گلستان - ثبت نام دانشجویان جدیدالورد

مدرک تحصیلی : کارشناسی

تلفن :                                                                         داخلی : 1246

 


 

 

 

مینو رحمانی

کارشناس آموزشی گروه مهندسی پلیمر

تهیه برنامه درسی- نظارت بر  امتحانات گروه - ثبت دروس ترمی در سیستم گلستان - ثبت نام دانشجویان جدیدالورد

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

تلفن :                                                                            داخلی : 1258

 


 

 

 

پروین حسین نسب

کارشناس آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر

تهیه برنامه درسی- نظارت بر  امتحانات گروه - ثبت دروس ترمی در سیستم گلستان - ثبت نام دانشجویان جدیدالورد

مدرک تحصیلی : کارشناسی

تلفن :                                                                                             داخلی : 1212

 


 

 

 

 خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات