06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٧

امروز

روسای پیشین

ریاست دانشکده فنی و مهندسی از بدو تاسیس تا کنون بشرح زیر میباشد :

1-

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات