06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨

امروز

کارکنان دانشکده فنی ومهندسی

سمانه قهرمانی کارشناس گروه مهندسی شهرسازی مدرک تحصیلی:کارشناسی تلفن مستقیم: 33120097- 066 داخلی:1507 فاکس: 33120005 - 066
صبا بیرانوند کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده مدرک تحصیلی: تلفن مستقیم: 33120097- 066 داخلی:1503 فاکس: 33120005- 066
امیر رضا ویسی کارشناس گروه مهندسی معدن مدرک تحصیلی: تلفن مستقیم:33120097 - 066 داخلی: 1505 فاکس: 33120005- 066
مینو رحمانی کارشناس گروه مهندسی پلیمر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تربیت بدنی: تلفن مستقیم: 33120097- 066 داخلی:1503 فاکس: 33120005- 066
پروین حسین نسب کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد کامپیوتر: تلفن مستقیم: 33120097- 066 داخلی: 1506 فاکس: 33120005- 066
محمد صفرزاده کارشناس خدمات آموزشی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برق: تلفن مستقیم: 33120327- 066 داخلی: 1502 فاکس: 33120005- 066
یداله فریدونی کارشناس گروه عمران مدرک تحصیلی کارشناسی شیمی: تلفن مستقیم: 33120327- 066 داخلی: 1502 فاکس: 33120005- 066
ذبیح اله ترابی مسئول دبیرخانه و بایگانی دانشکده مدرک تحصیلی دیپلم: تلفن مستقیم: 33120097- 066 داخلی1501: فاکس: 33120005 - 066
سیروس حیدری نژاد کارشناس گروه مهندسی برق الکترونیک مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برق: تلفن مستقیم: 33120097- 066 داخلی: 1504 فاکس: 33120005- 066
پیروز امیدزاده کارشناس گروه مهندسی برق قدرت مدرک تحصیلی کارشناسی برق: تلفن مستقیم: 33120097- 066 داخلی: 1504 فاکس: 33120005 - 066
ناصر محمدزاده مسئول امور عمومی دانشکده مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد عمران: تلفن مستقیم: 33120097- 066 داخلی: 1502 فاکس: 33120005- 066
مهدی همدانی زاده کارشناس گروه مهندسی مکانیک مدرک تحصیلی کارشناس طراحی جامدات: تلفن مستقیم: 33120097- 066 داخلی: 1508 فاکس: 33120005- 066
شکوه ساکی مسئول دفتر ریاست دانشکده مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برق : تلفن مستقیم: 33120005- 066 داخلی: 1501 فاکس: 33120005- 066
امیر رضا ویسی کارشناس آزمایشگاه های معدن مدرک تحصیلی تحصیلی: کارشناسی ارشد معدن: تلفن مستقیم: 33120097- 066 داخلی: 1505 فاکس: 33120005- 066

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات