06633120005

تلفکس

eng[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧

امروز

کارکنان دانشکده فنی ومهندسی

سیروس حیدری کارشناس آموزشی اداره آموزش دانشکده فنی و مهندسی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120106-066 داخلی: 1258 فاکس: -------
سمانه قهرمانی کارشناس آموزشی گروه مهندسی شهرسازی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120106-066 داخلی: 1258 فاکس: -------
مینو رحمانی کارشناس آموزشی گروه مهندسی پلیمر مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120106-066 داخلی: 1258 فاکس: -------

رحمان پاریاد مدیر  تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی مدرک تحصیلی: دکترا تلفن : 33120106- 066 داخلی: 1249 فاکس: ------
محمد حیدری مسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن مستقیم: 33120327-066داخلی :1254 فاکس: 33120327-066
ذبیح اله ترابی مسئول دبیرخانه دانشکده فنی و مهندسی مدرک تحصیلی: دیپلم تلفن: 33120106 داخلی: 1249 فاکس: ------
یداله فریدونی کارشناس آموزشی اداره آموزش دانشکده فنی و مهندسی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120106- 066 داخلی: 1254 فاکس: ------
پیروز امید زاده کارشناس آموزشی گروه مهندسی برق - قدرت مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن: 33120106 داخلی: 1280 فاکس: ------
محمد صفرزاده کارشناس آموزشی گروه مهندسی برق – الکترونیک مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن: 33120106-066 داخلی: 1280 فاکس: ------
ناصر محمد زاده کارشناس آموزشی گروه مهندسی شهر سازی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120106- 066 داخلی: 1258 فاکس: -------
مهدی همدانی کارشناس آموزشی گروه مهندسی مکانیک مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن: 33120106- 066 داخلی: 1254 فاکس:------
صبا بیرانوند کارشناس آموزشی گروه مهندسی عمران مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120003- 066 داخلی: 1258 فاکس:------
مرضیه حیاتی پور کارشناس آموزشی گروه مهندسی معدن مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن: 33120106-066 داخلی: 1246 فاکس: -------
مینو رحمانی کارشناس آموزشی گروه مهندسی پلیمر مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120106-066 داخلی: 1258 فاکس: -------
پروین حسین نسب کارشناس آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن: 33120097-066 داخلی: 1212 فاکس: -----

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
مرکز دانلود فایل
سامانه نشریات