06633120332

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٨

امروز

گزارش بازدید از مراکز آموزش عالی

برنامه بازدید های هیأت نظارت، ارزیابی وتضمین کیفیت استان از مراکز آموزش عالی استان لرستان در سال تحصیلی 98-1397

   دانلود : برنامه بازدیدهای هیات نظارت سال 98-8.pdf           حجم فایل 116 KB