06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٠٢ آبان ١٣٩٧

امروز

معرفی معاونت

alizadeh

دکتر مجتبی قاسمی کمالوند

رشته تحصیلی: رياضي کاربردي(جبرخطي)

رتبه علمی:استادیار

ایمیل:dadsetani.m@lu.ac.ir

تلفن تماس:33120106-066داخلی103

صفحه شخصی دکتر قاسمی کمالوند


سوابق علمی و تحصیلی:


1- کارشناسی: ریاضی از دانشگاه لرستان

2- کارشناسی ارشد: ریاضی از دانشگاه خوارزمی

3-دکترا: ریاضی از دانشگاه دولتی مسکو

سوابق اجرایی:


1- معاون دانشکده علوم 76 تا 79

2- معاون پشتیبانی دانشکده علوم 90 تا 92

3- معاون آموزشی دانشکده علوم 93 تا کنون

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات