06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨

امروز

فرم های کارشناسی ارشد

فرم های کارشناسی ارشد

   دانلود : پیشنهادنامه__دفاع_کارشناسی_ارشد.pdf           حجم فایل 219 KB
   دانلود : برگه_ارزیابی_پایان_نامه_کارشناسی_ارشد1..pdf           حجم فایل 379 KB
   دانلود : مالکیت_و_اصالت_پارسا_25133.pdf           حجم فایل 213 KB
   دانلود : تأیید_استاد_راهنما_ساخت_پی_دی_اف__25135.pdf           حجم فایل 93 KB
   دانلود : فرایند_ثبت_در_ایرانداک_و_کتابخانه_ملی.pdf           حجم فایل 99 KB
   دانلود : صورتجلسه_دفاع_انگلیسی.pdf           حجم فایل 217 KB
   دانلود : کاربرگ_تأیید_همانندجویی_24262.pdf           حجم فایل 153 KB
   دانلود : پروپوزال_ارشد_14471_19871_19911.doc           حجم فایل 80 KB
   دانلود : اطلاعیه.pdf           حجم فایل 171 KB
   دانلود : فرآیند_دفاع_ارشد.pdf           حجم فایل 107 KB
   دانلود : فرایند_ثبت_در_ایرانداک.pdf           حجم فایل 99 KB
   دانلود : ثبت_درخواست_دفاع_در_سامانه_گلستان.docx           حجم فایل 11 KB
   دانلود : اطلاعات_لازم.pdf           حجم فایل 159 KB
   دانلود : فرم_تأیید_همانندجویی1..pdf           حجم فایل 153 KB
   دانلود : نامه_تحصیلات_تکمیلی_ارشد.doc           حجم فایل 41 KB
   دانلود : فرم_ناظر_جلسه_ارشد.doc           حجم فایل 39 KB
   دانلود : اطلاعیه_دفاع_ارشد.doc           حجم فایل 40 KB
   دانلود : ارزشیابی_دفاع_ارشد.doc           حجم فایل 44 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات