06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨

امروز

فرم های کارشناسی ارشد

فرم های کارشناسی ارشد

   دانلود : فرم_تأیید_همانندجویی1..pdf           حجم فایل 153 KB
   دانلود : نسخه_واتر_مارک_آموزش.docx           حجم فایل 32 KB
   دانلود : نامه_تحصیلات_تکمیلی_ارشد.doc           حجم فایل 41 KB
   دانلود : فرم_ناظر_جلسه_ارشد.doc           حجم فایل 39 KB
   دانلود : دستورالعمل_دفاع_ارشد.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : پیشنهادیه_دفاع_ارشد.doc           حجم فایل 53 KB
   دانلود : اطلاعیه_دفاع_ارشد.doc           حجم فایل 40 KB
   دانلود : ارزیابی_ارشد.doc           حجم فایل 56 KB
   دانلود : ارزشیابی_دفاع_ارشد.doc           حجم فایل 44 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات