06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٩

امروز

فرم های کارشناسی ارشد

فرم های کارشناسی ارشد

   دانلود : نامه_تحصیلات_تکمیلی_ارشد.doc           حجم فایل 41 KB
   دانلود : فرم_ناظر_جلسه_ارشد.doc           حجم فایل 39 KB
   دانلود : اطلاعیه_دفاع_ارشد.doc           حجم فایل 40 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات