06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٧

امروز

معاونت پژوهش و فناوری

 نام :سید محمود

نام خانوادگی: میرزایی الحسینی

مدرک و رشته  تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات عربی

رتبه علمی: دانشیار

سمت: معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی

Email: mahmudalhosaini@gmail.com

mirzaei@lu.ac.ir

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات