اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
پریسا  دهداری مسئول دفتر ریاست دانشکده 06633120611 1
فریبا  حسنوند کارشناس گروه ریاضی و علوم کامپیوتر 06633120619 4
فروزان حسینی کارشناس گروه شیمی + کارشناس آزمایشگاه شیمی آلی 06633120619 3
کاتیا جزایری کارشناس گروه زیست شناسی 06633120619 6
سعید خداکرمی کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی 06633120619 331
فریدون  فلاحی نژاد مسِئول آموزش دانشکده 06633120619 1
مجتبی مرادی کارپرداز 06633120609 115
غلامعلی ندری کارشناس آزمایشگاه 06633120619
محبوبه امینی تاری کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی 06633120619 280
سید علی اصغر جزایری مسئول it و مرکز رایانه 06633120611-2 128
زینب لچینانی کارشناس گروه آمار 06633120619 121
الهام خدائیان کارشناس پژوهشی دانشکده 06633120611 1

2