06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

امروز

کارکنان بازنشسته

                                                                                                                                 

                                     محسن الماسی                                                                                                              شهره محرابی

تحصیلات : کارشناسی زیست شناسی و کارشناس ارشد مدیریت                                         تحصیلات : کارشناس ارشد رایانه

پست سازمانی : کارشناس مسئول آزمایشگاه زیست شناسی                 پست سازمانی : کارشناس مسئول آزمایشگاه ریاضی , آمار و علوم کامپیوتر

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات