06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧

امروز

معرفی رئیس

alizadeh

دکتر مهرداد دادستانی

رشته تحصیلی: فیزیک ماده چگال محاسباتی

رتبه علمی: استاد

ایمیل:dadsetani.m@lu.ac.ir

تلفن تماس:33120611-066

صفحه شخصی دکتر دادستانی


سوابق علمی و تحصیلی:


1- Ph. D. Condensed Matter Physics, University of Isfahan, Isfahan, Iran , 2007

2- M. Sc. Condensed Matter Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, 1998

3- B.Sc. Applied Physics, University of Birjand , Birjand, Iran, 1995

سوابق اجرایی:


1- Head of Faculty of Science at Lorestan University 2014-

2- Member of promotion council of Lorestan University

3- Member of promotion council of science faculty of Lorestan University, 2011-2014

4- Member of research council of the Lorestan University, 2012-present

5- Member of scientific committee of 19th international conference of physics, Hamadan, 2010.

6- Head of Physics Department of Lorestan University 2007-2010

7- Director of research affairs at Lorestan University 2003-2004

8- Head of Physics Department of Lorestan University 2002-2003

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات