06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠١ تير ١٣٩٧

امروز

معرفی رئیس

معرفی رئیس دانشکده علوم پایه

نام ونام خانوادگی: دکتر مهرداد دادستانی

مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک ماده چگال محاسباتی

تاریخ تولد: شهریورماه 1351

محل اخذ مدرک: دانشگاه اصفهان

مرتبه علمی: استاد

آدرس پست الکترونیکی:    dadsetani.m@lu.ac.ir

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات