06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠٤ اسفند ١٣٩٦

امروز

مدیران

http://lu.ac.ir/usersfiles/267304.8903265.4742146.96727.jpg

مدیر گروه شیمی : دکتر سعید فرهادی

رشته تحصیلی : شیمی معدنی

رتبه علمی : استاد

ایمیل دانشگاهی : farhadi.s@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاهی : sfarhadi1348@yahoo.com

 

مدیر گروه فیزیک : دکتر رضا سپهوند

رشته تحصیلی : فیزیک ذرات بنیادی

رتبه علمی : دانشیار

ایمیل دانشگاهی : sepahvand.r@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاهی : r.sepahvand@gmail.com

مدیر گروه ریاضی و علوم کامپیوتر : دکتر رضا بیرانوند

رشته تحصیلی : ریاضی

رتبه علمی : استادیار

ایمیل دانشگاهی : beyranvand.r@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاهی : beyranvand.r94@gmail.com

مدیر گروه زمین شناسی : دکتر رضا زارعی سهامیه

رشته تحصیلی : زمین شناسی - پترولوژی

رتبه علمی : دانشیار

ایمیل دانشگاهی : zarei.r@lu.ac.ir

مدیر گروه زیست شناسی : دکتر مریم نصر اصفهانی

رشته تحصیلی : زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی

رتبه علمی : استادیار

ایمیل دانشگاهی : esfahani.m@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاهی : esfahani_nm@yahoo.com

مدیر گروه آمار : دکتر نادر اسدیان فیلی

رشته تحصیلی : آمار

رتبه علمی : استادیار

ایمیل دانشگاهی : asadian.n@lu.ac.ir

مدیر امور عمومی : کیومرث مرادی

مدرک تحصیلی : کارشناسی حقوق

ایمیل : moradi.kiom@gmail.com

شماره تماس : 06633120609 داخلی 110

مدیر آموزش دانشکده : فریدون فلاحی نژاد

مدرک تحصیلی : کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات

ایمیل : alimeshkati86@yahoo.com

شماره تماس : 06633120619 داخلی 109

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات