06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠٣ آذر ١٣٩٩

امروز

اساتيد

عابدین زبردستی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استاد صفحه خانگی
محسن عادلی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استاد صفحه خانگی
علیرضا غیاثوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استاد صفحه خانگی
عبدالله یاری دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استاد صفحه خانگی
زینب بیگلری دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استادیار صفحه خانگی
همایون بهرامی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استادیار صفحه خانگی
عباس دادخواه تهرانی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی دانشیار صفحه خانگی
نیلوفر درستی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استادیار صفحه خانگی
بهروز رضایی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استادیار صفحه خانگی
ناهید سرلک دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استادیار صفحه خانگی
بابک سمیعی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی دانشیار صفحه خانگی
حمیدرضا شاملویی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استادیار صفحه خانگی
رضا صادقی سرابی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی دانشیار صفحه خانگی
سعید فرهادی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استاد صفحه خانگی
علی کاکا نژادی فرد دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استاد صفحه خانگی
یعقوب منصورپناه دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استاد صفحه خانگی
ابراهیم مهدی پور دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استادیار صفحه خانگی
سید پیمان هاشمی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استاد صفحه خانگی
علیرضا قلی پور دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استادیار صفحه خانگی
کمال علیزاده دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی دانشیار صفحه خانگی
مهرداد دادستانی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی فیزیک استاد صفحه خانگی
علی بهاری دانشکده علوم پایه گروه آموزشی فیزیک استاد صفحه خانگی
محسن بهرامی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی فیزیک استادیار صفحه خانگی
رضا سپه وند دانشکده علوم پایه گروه آموزشی فیزیک دانشیار صفحه خانگی
سالار باهر دانشکده علوم پایه گروه آموزشی فیزیک دانشیار صفحه خانگی
صبا موسیوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشی فیزیک استادیار صفحه خانگی
زینب رشیدیان دانشکده علوم پایه گروه آموزشی فیزیک استادیار صفحه خانگی
امین صالحی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی فیزیک دانشیار صفحه خانگی
عبدالرحیم بهاروند دانشکده علوم پایه گروه آموزشی فیزیک استادیار صفحه خانگی
حسین دوستی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی فیزیک استادیار صفحه خانگی
حسن زمانیان دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استاد صفحه خانگی
ایرج مغفوری مقدم دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی دانشیار صفحه خانگی
رضا زارعی سهامیه دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی دانشیار صفحه خانگی
احمد احمدی خلجی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی دانشیار صفحه خانگی
بیژن یوسفی یگانه دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
محمد مهدی فرهپور دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
رامین ساریخانی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
آرتمیس قاسمی دهنوی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
سید محمدرضا امامی میبدی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
زهرا طهماسبی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی دانشیار صفحه خانگی
یاسین عبدی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
امین جمشیدی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
حمزه امیری دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی دانشیار صفحه خانگی
فریده آذربانی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی دانشیار صفحه خانگی
حامد خدایاری دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی استادیار صفحه خانگی
مریم مددکار حق جو دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی استادیار صفحه خانگی
سید حسام الدین حجازی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی استادیار صفحه خانگی
مریم نصر اصفهانی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی دانشیار صفحه خانگی
عبدالناصر محمدی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی استادیار صفحه خانگی
فرانک هادی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی استادیار صفحه خانگی
علی غلامی فرد دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی استادیار صفحه خانگی
سیف اله بهرامی کیا دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی استادیار صفحه خانگی
نادر اسدیان فیلی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی آمار استادیار صفحه خانگی
محمدحسین پورسعید دانشکده علوم پایه گروه آموزشی آمار استادیار صفحه خانگی
علی بارانی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی دانشیار صفحه خانگی
رضا بیرانوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی استادیار صفحه خانگی
علی ثامری پور دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی دانشیار صفحه خانگی
اصغر خسروی نجف آبادی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی مربی صفحه خانگی
ابراهیم سوری دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی استادیار صفحه خانگی
محمود شکوری دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی استادیار صفحه خانگی
ناصر عباسی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی دانشیار صفحه خانگی
بهمن غضنفری دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی دانشیار صفحه خانگی
امير قاسم غضنفري مطلق دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی دانشیار صفحه خانگی
مجتبي قاسمي كمالوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی استادیار صفحه خانگی
سید مرتضی میر افضل دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی استادیار صفحه خانگی
علیرضا نظری مهرورانی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی استادیار صفحه خانگی
مجید یاراحمدی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی ریاضی استادیار صفحه خانگی
علیرضا الماسی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
امیر اکباتانی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی فیزیک مربی صفحه خانگی
زهرا امینی فارسانی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی آمار استادیار صفحه خانگی
مريم مالمير دانشکده علوم پایه گروه آموزشی فيزيک استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات