06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨

امروز

روسای پیشین

    دکتر علی کاکانژادی

رشته تحصیلی : شیمی آلی

   رتبه علمی : استاد

ایمیل دانشگاهی : kakanejadi.a@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاهی : ali.kakanejadifard@gmail.com

      دکتر فریدون چوبدار

رشته تحصیلی : فیزیک هسته ای

    رتبه علمی : استادیار

ایمیل دانشگاهی : choubdar.f@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاهی : kabera21@yahoo.com

 دکتر امیر قاسم غضنفری

رشته تحصیلی : ریاضی محض آنالیز

رتبه علمی : دانشیار

ایمیل دانشگاهی : ghazanfari.a@lu.ac.ir

    دکتر علیرضا غیاثوند

رشته تحصیلی : شیمی تجزیه

   رتبه علمی : استاد

ایمیل دانشگاهی : ghiasvand.a@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاهی :a_ghiasvand@yahoo.com

   دکتر سعید فرهادی

رشته تحصیلی : شیمی معدنی

   رتبه علمی : استاد

ایمیل دانشگاهی : farhadi.s@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاهی : sfarhadi1348@yahoo.com

  دکتر محسن عادلی

رشته تحصیلی : شیمی آلی

رتبه علمی : استاد

ایمیل دانشگاهی : adeli.m@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاهی : mohadeli@yahoo.com

   دکتر یعقوب منصور پناه

رشته تحصیلی : شیمی کاربردی

   رتبه علمی : دانشیار

ایمیل دانشگاهی : mansourpanah.y@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاهی :jmansourpanah@yahoo.com

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات