06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٧

امروز

اساتید بازنشسته

مسعود شیر محمدی گروه آموزشی فیزیک رتبه علمی : مربی صفحه خانگی
دکتر محمد علی مقدسی گروه آموزشی شیمی رتبه علمی : استادیار صفحه خانگی
دکتر مجید سام پور گروه آموزشی زیست شناسی رتبه علمی : استادیار صفحه خانگی
محمود چایچی طهرانی گروه آموزشی ریاضی رتبه علمی : مربی صفحه خانگی
مهندس عبدالرضا مصلایی گروه آموزشی آمار رتبه علمی : مربی صفحه خانگی
دکتر فریدون چوبدار گروه آموزشی فیزیک رتبه علمی : استادیار صفحه خانگی
فرحمن حکیم پور دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات