06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٧

امروز

اساتید بازنشسته

                                                                                                                                                                      

   دکتر فریدون چوبدار                                          مهندس عبدالرضا مصلایی                                          محمود چایچی طهرانی                                        دکتر مجید سام پور                                  دکتر محمد علی مقدسی                                  مسعود شیرمحمدی

  مدرک تحصیلی : دکتری                                  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد                           مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد                       مدرک تحصیلی :دکتری                            مدرک تحصیلی : دکتری                                 مدرک تحصیلی : دانشوری

رشته تحصیلی : فیزیک هسته ای                       رشته تحصیلی : انفورماتیک                                     رشته تحصیلی :  ریاضی                                 رشته تحصیلی : زیست شناسی                      رشته تحصیلی : شیمی                                    رشته تحصیلی : فیزیک

رتبه علمی : استادیار                                                رتبه علمی : مربی                                                           رتبه علمی : مربی                                             رتبه علمی : استادیار                                     رتبه علمی : استادیار                                         رتبه علمی : مربی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات