06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧

امروز

فرمهای اموزشی

فرم های آموزشی :


عنوان لینک
فرم معرفی به استاد لینک دانلود
   دانلود : فرم_برگزاری_اردوی_سرفصل95.pdf           حجم فایل 274 KB
   دانلود : حذف_پزشکی2.pdf           حجم فایل 112 KB
   دانلود : حذف_پزشکی1.pdf           حجم فایل 104 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات