06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٩ مهر ١٣٩٧

امروز

کارکنان دانشکده علوم پایه

کیومرث مرادی رئیس اداره امور عمومی دانشکده علوم پایه مدرک تحصیلی: کارشناسی حقوق تلفن: 06633120609 داخلی: 110 فاکس: 06633120609
فریدون فلاحی نژاد مسئول آموزش دانشکده علوم پایه مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات تلفن مستقیم: 06633120619 داخلی :1 فاکس: 06633120619
پریسا دهداری مسئول دفتر ریاست دانشکده علوم پایه مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن مستقیم: 06633120611داخلی: 1 فاکس: 06633120611
سید علی اصغر جزایری مسئول رایانه و it دانشکده علوم پایه مدرک تحصیلی: کاردانی کامپیوتر تلفن مستقیم: 06633120611-2 داخلی: 128 فاکس: 06633120611-2
سعید خدا کرمی کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد علوم سیاسی تلفن مستقیم: 06633120619داخلی: 331 فاکس: 06633120619
الهام خدائیان کارشناس پژوهشی دانشکده علوم پایه مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زیست شناسی تلفن: 06633120611 داخلی: 1 فاکس: 06633120611
غلامعلی ندری کارشناس آزمایشگاه دانشکده علوم مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی معدنی تلفن مستقیم: 06633120619 فاکس: 06633120619
فریبا حسنوند کارشناس گروه ریاضی و علوم کامپیوتردانشکده علوم پایه مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن: 06633120619 داخلی: 4 فاکس: 06633120619
فروزان حسینی کارشناس گروه شیمی + کارشناس آزمایشگاه شیمی آلی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی آلی تلفن: 06633120619 داخلی: 3 فاکس: 06633120619
اعظم بیرانوند کارشناس گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی تلفن:06633120619داخلی: 6 فاکس:06633120619
محبوبه امینی تاری کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی دانشکده علوم پایه مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زمین شناسی تلفن: 06633120619 داخلی: 280 فاکس: 06633120619
زینب لچینانی کارشناس گروه آماردانشکده علوم پایه مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی تلفن: 06633120619 داخلی: 121 فاکس: 06633120619
نجم الدین سمیعی کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه ریاضی و علوم کامپیوتر دانشکده علوم پایه مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن: 06633120619 فاکس: 06633120619
عارف قنبر نیا مسئول انبار دانشکده علوم پایه مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن مستقیم: ------
مهدی قوامی کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد معارف تلفن: 06633120619داخلی: 109 فاکس: 06633120619
شیرین دادفر کارشناس گروه فیزیک دانشکده علوم پایه مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی تلفن: 06633120619 داخلی: 123 فاکس: 06633120619
پریسا زرین قدم کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه شیمی دانشکده علوم پایه مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی آلی + دانشجوی دکتری شیمی معدنی تلفن: 06633120619 داخلی: 3 فاکس: 06633120619
فرزانه مرادی فر کارشناس آزمایشگاه شیمی دانشکده علوم پایه مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی آلی تلفن: 06633120619 داخلی: 117 فاکس: 06633120619
فتانه رک رک کارشناس گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زمین شناسی تلفن: 06633120619 داخلی: 8 فاکس: 06633120619

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات