06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٨

امروز

فرم های تحصیلات تکمیلی

 

 

   دانلود : فرم_درخواست_طرح_مشکل.pdf           حجم فایل 218 KB
   دانلود : فرم_درخواست_طرح_مشکل.docx           حجم فایل 26 KB
   دانلود : نسخه_مخصوص_آموزش_ارزشیابی_رساله.docx           حجم فایل 29 KB
   دانلود : نسخه_مخصوص_آموزش_ارزشیابی_پایان_نامه.docx           حجم فایل 32 KB
   دانلود : نامه_تحصیلات_تکمیلی_ارشد.doc           حجم فایل 41 KB
   دانلود : فرم_ناظر_جلسه_ارشد.doc           حجم فایل 39 KB
   دانلود : دستورالعمل_دفاع_ارشد.docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود : پیشنهادیه_دفاع_ارشد.doc           حجم فایل 52 KB
   دانلود : اطلاعیه_دفاع_ارشد.doc           حجم فایل 36 KB
   دانلود : ارزیابی_ارشد.doc           حجم فایل 56 KB
   دانلود : ارزشیابی_دفاع_ارشد.doc           حجم فایل 48 KB
   دانلود : فرم_ناظر.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : فرم_ارزشیابی.doc           حجم فایل 44 KB
   دانلود : دعوت_نامه_ناظر.docx           حجم فایل 43 KB
   دانلود : دستور_العمل_فرم_های__پایان_نامه._(2).docx           حجم فایل 12 KB
   دانلود : داور_داخلی_2.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : داور_خارجی.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : پرداخت_حق_الزحمه.doc           حجم فایل 42 KB
   دانلود : برگ_ارزیابی_نهایی.doc           حجم فایل 57 KB
   دانلود : اطلاعیه_دفاع.doc           حجم فایل 36 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات