06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٩

امروز

فرم ها و آیین نامه ها

راهنمای_درخواست_هزینه_همایش

   دانلود : تشویقی_مقالات.pdf           حجم فایل 676 KB
   دانلود : فلوچارت_فرصت_مطالعاتی.pdf           حجم فایل 130 KB
   دانلود : آیین_نامه_گرنت.pdf           حجم فایل 1222 KB
   دانلود : آیین_نامه_فرصت_مطالعاتی.zip           حجم فایل 338 KB
   دانلود : آیین_نامه_سفرهای_خارج_از_کشور.pdf           حجم فایل 92 KB
   دانلود : آیین_نامه_ترفیع_سالیانه.pdf           حجم فایل 2856 KB
   دانلود : آیین_نامه_ترفیع_تشویقی.pdf           حجم فایل 1014 KB
   دانلود : تخلفات_پژوهشی.pdf           حجم فایل 3845 KB
   دانلود : راهنمای_درخواست_هزینه_همایش_18913(1).pdf           حجم فایل 1159 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات