06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨

امروز

کارکنان دانشکده

کیومرث مرادی مدیر امور عمومی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد شماره تماس:06633120612 داخلی 110

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات