06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٧

امروز

کارکنان دانشکده

کیومرث مرادی مدیر امور عمومی دانشکده علوم مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد تلفن مستقیم: 33120620- 066 داخلی: 105 فاکس: 33120620- 066
زینب لچینانی کارشناس امور پژوهشی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن مستقیم: 33120620- 066 داخلی: 105 فاکس: 33120620- 066

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات