06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٩

امروز

کارکنان دانشکده

کیومرث مرادی مدیر امور عمومی مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد شماره تماس: 06633120612 داخلی: 1737

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات