06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٥ تير ١٣٩٩

امروز

فرم ها و آئین نامه ها

فرم ها و آئین نامه ها :


عنوان لینک
فرم اطلاع رسانی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد لینک دانلود
فرم اطلاع رسانی دفاع ازرساله دکتری لینک دانلود
فرم دریافت هزینه پروپوزال کارشناسی ارشدودکتری(تصویب شده قبل از تاریخ 97/9/25) لینک دانلود
فرم دریافت هزینه پروپوزال کارشناسی ارشدودکتری(تصویب شده بعد از تاریخ 97/9/25) لینک دانلود
فرم های پروپوزال جدید(1399) تحصیلات تکمیلی لینک دانلود

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات