06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٧

امروز

تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

        قالب (pdf- word ) نگارش پایان نامه و رساله دکتری

 

   دانلود : فرم_جدید_پروپوزال_کارشناسی_ارشد.1396..pdf           حجم فایل 120 KB
   دانلود : فرم_جدید_پروپوزال_کارشناسی_ارشد.1396..doc           حجم فایل 94 KB
   دانلود : ىکتری.docx           حجم فایل 167 KB
   دانلود : راهنمای_نگارش.pdf           حجم فایل 5764 KB
   دانلود : ارشد.docx           حجم فایل 172 KB
   دانلود : 001-مراحل_دفاع_دکتری_10064.pdf           حجم فایل 337 KB
   دانلود : 001-فرآیند_دفاع_دکتری_10063.pdf           حجم فایل 119 KB
   دانلود : کاربرگ_مجوز_دفاع.docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود : فرم_هزینه_پروپوزال_1736.pdf           حجم فایل 85 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات