06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٠٢ آبان ١٣٩٧

امروز

تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

        قالب (pdf ) نگارش پایان نامه و رساله دکتری

 

عنوان لینک
راهنمای نگارش پایان نامه و رساله راهنما نگارش پایان نامه و رساله
راهنمای نگارش دکتری سال1396 راهنمای نگارش دکتری 1396
راهنمای نگارش پایان نامه نگارش پایان نامه
فرآیند دفاع از رساله دانشجویان دکتری فرآیند دفاع از رساله
فرم جدید پروپوزال کارشناسی ارشد سال 1396 کارشناسی ارشد سال 1396
کاربرگ مجوز دفاع از پایان نامه صحافی نشده کاربرگ مجوز دفاع
فرم هزینه پروپوزال فرم هزینه

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات