06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٧

امروز

ریاست دانشکده

رئیس دانشکده:    دکتر داریوش یاراحمدی

مدرک تحصیلی:     دکترای جغرافیای طبیعی

مرتبه:      دانشیار دانشگاه لرستان

             صفحه خانگی دکتر یاراحمدی

شماره تماس:      33120002    - 066

دورنگار:        33120003- 066

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات