06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٩

امروز

فرم ها و آئین نامه ها

فرم ها و آئین نامه ها :


عنوان لینک
فرم اطلاع رسانی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد لینک دانلود
فرم اطلاع رسانی دفاع ازرساله دکتری لینک دانلود
فرم دریافت هزینه پروپوزال کارشناسی ارشدودکتری(تصویب شده قبل از تاریخ 97/9/25) لینک دانلود
فرم دریافت هزینه پروپوزال کارشناسی ارشدودکتری(تصویب شده بعد از تاریخ 97/9/25) لینک دانلود
فرم پروپوزال جدید(98/10/04) کارشناسی ارشد رشته های تربیت بدنی ,روان شناسی ,علوم تربیتی لینک دانلود
فرم پروپوزال جدید(98/10/04) دکتری رشته های تربیت بدنی ,روان شناسی ,علوم تربیتی لینک دانلود
فرم پروپوزال جدید(98/10/04) کارشناسی ارشد رشته های ادبیات عرب ,ادبیات فارسی,تاریخ,زبان انگلیسی,علوم جغرافیا لینک دانلود
فرم پروپوزال جدید(98/10/04) دکتری رشته های ادبیات عرب ,ادبیات فارسی,تاریخ,زبان انگلیسی,علوم جغرافیا لینک دانلود

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات