06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ١٧ آذر ١٣٩٨

امروز

فرم ها و آئین نامه ها

فرم ها و آئین نامه ها :


عنوان لینک
مشخصات ظاهری و تعداد نسخه های پایان نامه جهت صحافی لینک دانلود
مشخصات ظاهری و تعداد نسخه های رساله جهت صحافی لینک دانلود
فرم اطلاع رسانی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد لینک دانلود
فرم اطلاع رسانی دفاع ازرساله دکتری لینک دانلود
فرم دریافت هزینه پروپوزال کارشناسی ارشدودکتری(تصویب شده قبل از تاریخ 97/9/25) لینک دانلود
فرم دریافت هزینه پروپوزال کارشناسی ارشدودکتری(تصویب شده بعد از تاریخ 97/9/25) لینک دانلود
فرم پروپوزال کارشناسی ارشد رشته های تربیت بدنی ,روان شناسی ,علوم تربیتی لینک دانلود
فرم پروپوزال دکتری رشته های تربیت بدنی ,روان شناسی ,علوم تربیتی لینک دانلود
فرم پروپوزال کارشناسی ارشد رشته های ادبیات عرب ,ادبیات فارسی,تاریخ,زبان انگلیسی,علوم جغرافیا لینک دانلود
فرم پروپوزال دکتری رشته های ادبیات عرب ,ادبیات فارسی,تاریخ,زبان انگلیسی,علوم جغرافیا لینک دانلود
قالب نگارش پایان نامه و رساله لینک دانلود

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات