06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧

امروز

فرم ها و آئین نامه ها

فرم ها و آئین نامه ها


عنوان لینک
مشخصات ظاهری وتعداد نسخه های پایان نامه جهت صحافی لینک دانلود >
مشخصات ظاهری و تعداد نسخه های رساله جهت صحافی لینک دانلود
مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه پروپوزال ارشد لینک دانلود
مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه پروپوزال دکتری لینک دانلود
فرم اطلاع رسانی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد لینک دانلود
فرم اطلاع رسانی دفاع ازرساله دکتری لینک دانلود
فرم هزینه پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری لینک دانلود
فرم پروپوزال کارشناسی ارشد رشته های تربیت بدنی ,روان شناسی ,علوم تربیتی لینک دانلود
فرم پروپوزال دکتری رشته های تربیت بدنی ,روان شناسی ,علوم تربیتی لینک دانلود
فرم پروپوزال کارشناسی ارشد رشته های ادبیات عرب ,ادبیات فارسی,تاریخ,زبان انگلیسی,علوم جغرافیا لینک دانلود
فرم پروپوزال دکتری رشته های ادبیات عرب ,ادبیات فارسی,تاریخ,زبان انگلیسی,علوم جغرافیا لینک دانلود
راهنمای نگارش پایان نامه و رساله لینک دانلود
قالب نگارش پایان نامه لینک دانلود
قالب نگارش رساله دکتری لینک دانلود

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات