06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٩

امروز

کاربرگ های مورد نیاز جهت دفاع از رساله و دکتری

جهت دانلود کاربرگ های مورد نیاز جهت دفاع از رساله دکتری بر روی لینک مورد نظر کلیک کنید:


عنوان لینک
کاربرگ پیش دفاع رساله دکتری لینک دانلود
کار برگ شماره 1:اطلاعات مقاله های دانشجویان دکتری لینک دانلود
کاربرگ شماره3:تعهدنامه اصالت اثر لینک دانلود
کاربرگ شماره 4:کاربرگ توزیع رساله های صحافی نشده لینک دانلود

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات