06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٧

امروز

کارکنان

 ردیف

 نام و نام خانوادگی

 سمت    تحصیلات  تلفن مستقیم  تلفن داخلی  عکس
1

  جاسم دالوندی

 کارشناس فناوری اطلاعات ( I T )  مهندسی فناوری اطلاعات      

2

 

 حسین دلفان

 کارشناس گروه جغرافیا کارشناسی ارشد    1279  

3

 

آرزو روشن پور

 مسئول دفتر رئیس دانشکده کارشناسی ارشد  06633120106  1245

 

 

 

4

 

 فرشاد ضرابی

 کارشناس گروه زبان و ادبیات انگلیسی کارشناس  06633120106  1255

 

 

 

5

 

 سید عین اله موسوی

 کارشناس گروه معارف و فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد  06633120103  1261

 

 

 

6

  محمد ظفر نیا

 مسئول آموزش دانشکده ادبیات کارشناسی ارشد  0663312069  1253

 

 

 

 

 7

 

 فتانه کاییدی

 

 کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات   کارشناسی ارشد  06633120106  1245

 

 

 

8

 

           
           

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

           

 

 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات