06633120069

تلفن

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

اساتید

امیر آهنگران دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استادیار صفحه خانگی
فاطمه احمدی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی معارف اسلامی و فلسفه اسلامی استادیار صفحه خانگی
کورش امرائی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی روانشناسی استادیار صفحه خانگی
علي اميري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي جغرافيا استادیار صفحه خانگی
مهرداد امیری دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی معارف اسلامی و فلسفه اسلامی استادیار صفحه خانگی
منصوره امیری دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي استادیار صفحه خانگی
مصطفي بهرامي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی استادیار صفحه خانگی
محمد بهرامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استادیار صفحه خانگی
محسن بیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق استادیار صفحه خانگی
رامین بیرانوند دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی استادیار صفحه خانگی
مریم جلیلیان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استادیار صفحه خانگی
عبدالحسين جودكي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي دانشیار صفحه خانگی
حسين چراغي وش دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استادیار صفحه خانگی
حبیب حاتمی کن کبود دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی معارف اسلامی و فلسفه اسلامی استادیار صفحه خانگی
امین حسنوند دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق استادیار صفحه خانگی
محمد رضا حسني جليليان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشیار صفحه خانگی
غلامحسين حسيني دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي استادیار صفحه خانگی
سيد محسن حسيني موءخر دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشیار صفحه خانگی
علي حيدري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي استاد صفحه خانگی
رسول حيدري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي استادیار صفحه خانگی
محمدرضا خدايي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی معارف اسلامی و فلسفه اسلامی مربی صفحه خانگی
سهم الدين خزائي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استادیار صفحه خانگی
محمد خسروي شكيب دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشیار صفحه خانگی
کبری خسروی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استادیار صفحه خانگی
عابدين درويشي پور دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی معارف اسلامی و فلسفه اسلامی استادیار صفحه خانگی
مهدی ذوالفقاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق استادیار صفحه خانگی
مسعود رحمتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی دانشیار صفحه خانگی
محسن رحمتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استاد صفحه خانگی
فاطمه رضایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي استادیار صفحه خانگی
اکرم رمضان زاده رستمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي استادیار صفحه خانگی
فاطمه رمضانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم تربیتی استادیار صفحه خانگی
حامد رهدارپور دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق استادیار صفحه خانگی
شهرام رهنما حسنوند دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی معارف اسلامی و فلسفه اسلامی استادیار صفحه خانگی
محمد رضا روزبه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشیار صفحه خانگی
سعيد زهر ه وند دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي استادیار صفحه خانگی
موسی سبزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استادیار صفحه خانگی
محمد علي سپهوندي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي استادیار صفحه خانگی
آزيتا ستار دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم تربيتي(بازنشسته) استادیار صفحه خانگی
سيد علاءالدين شاهرخي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی دانشیار صفحه خانگی
سيد نجم الدين شاهرخي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي مربی صفحه خانگی
مهدي شاهين دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق دانشیار صفحه خانگی
سیامک شرفی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا استادیار صفحه خانگی
شهاب شهيداني دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استادیار صفحه خانگی
مسعود صادقي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي استادیار صفحه خانگی
طاهره صادقي تحصيلي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشیار صفحه خانگی
قاسم صحرائي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشیار صفحه خانگی
توران طولابي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استادیار صفحه خانگی
حامد عباسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي جغرافيا استادیار صفحه خانگی
محمد عباسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي استادیار صفحه خانگی
محسن عبدالهي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق استادیار صفحه خانگی
افسانه عبدلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم تربیتی استادیار صفحه خانگی
علي ياور عزيزپور فرد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی مربی صفحه خانگی
شيرمحمد علي پور عبدلي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی معارف اسلامی و فلسفه اسلامی استادیار صفحه خانگی
فيروزه غضنفري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي دانشیار صفحه خانگی
سيمين غلامرضايي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي(بازنشسته) استادیار صفحه خانگی
محمد فتحی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی دانشیار صفحه خانگی
شهریار فرجی نصیری دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق استادیار صفحه خانگی
سعيد فرح بخش دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم تربيتي دانشیار صفحه خانگی
حسين فلاحي اصل دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی معارف اسلامی و فلسفه اسلامی استادیار صفحه خانگی
سید اسماعیل قاسمی موسوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استادیار صفحه خانگی
عزت اله قدم پور دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي دانشیار صفحه خانگی
عبدالرضا قوامي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي استادیار صفحه خانگی
مجتبي گراوند دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استادیار صفحه خانگی
احسان گرایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم تربیتی استادیار صفحه خانگی
کریم گلشنی راد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استادیار صفحه خانگی
حميد رضا ماكنعلي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم تربيتي مربی صفحه خانگی
حسین محمودی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق استادیار صفحه خانگی
صفيه مرادخاني دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي استادیار صفحه خانگی
محمود رضا مراديان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي دانشیار صفحه خانگی
علي اکبر مراديان قبادي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استادیار صفحه خانگی
حوریه مرادی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا استادیار صفحه خانگی
عباس معدن دار آراني دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم تربيتي استادیار صفحه خانگی
اردشير منظمي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی معارف اسلامی و فلسفه اسلامی استادیار صفحه خانگی
روح اله مهديان طرقبه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استادیار صفحه خانگی
رحيم مير نصوري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی استادیار صفحه خانگی
فضل اله ميردريکوند دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي دانشیار صفحه خانگی
سيدمحمود ميرزايي الحسيني دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب دانشیار صفحه خانگی
حمید میرهاشمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا استادیار صفحه خانگی
بهروز نصيري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي جغرافيا دانشیار صفحه خانگی
داريوش نظري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استادیار صفحه خانگی
علی نظری دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استاد صفحه خانگی
علي نوري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشیار صفحه خانگی
نوذر نيازي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي استادیار صفحه خانگی
ايرج نيك پي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم تربيتي دانشیار صفحه خانگی
مصطفي هياتي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي مربی صفحه خانگی
وحيد ولي پور ده نو دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی دانشیار صفحه خانگی
حسن علي ويس کرمي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي استادیار صفحه خانگی
حميدرضا کارگر دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق مربی صفحه خانگی
بهمن کرم الهي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي استادیار صفحه خانگی
مصطفي کرم پور دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي جغرافيا استادیار صفحه خانگی
داريوش یاراحمدي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي جغرافيا دانشیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات