06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٥ تير ١٣٩٩

امروز

معرفی معاونت

alizadeh

دکترمحمد رضا حسنی جلیلیان

رشته تحصیلی: زبان و ادبيات فارسي

رتبه علمی: دانشیار

ایمیل: jalilian.m@lu.ac.ir

تلفن تماس33120328 -066

صفحه شخصی دکتر جلیلیان


سوابق علمی و تحصیلی:


1- کارشناسی: دانشگاه شهید بهشتی 1368

2- کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد مقدس. 1373

3-دکتری: دانشگاه شهید بهشتی تهران. 1385

سوابق اجرایی:


1- مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی.

2- نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات