06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩

امروز

خدمات آموزشی

فرم های آموزشی مورد نیاز :


عنوان لینک
فرم درخواست تغییر رشته (درون دانشگاهی)دوره های کاردانی وکارشناسی لینک دانلود
فرم درخواست تغییر رشته لینک دانلود
فرم فراغت از تحصیل دانشجویان میهمان دائم لینک دانلود

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات