06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٢٧ دی ١٣٩٨

امروز

اطلاعیه های آموزشی

 

به اطلاع دانشجویان میرساند که تقویم آموزشی نیم سال اول 97-98  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان بشرح زیر میباشد :


انتخاب واحد : 1397/06/17 لغایت 1397/6/23

شروع کلاسها : 1397/06/24

ترمیم :1397/06/24 لغایت 1397/06/25

حذف اضطراری : 1397/07/01 لغایت 1397/09/30

پایان کلاسها : 97/3/17

امتحانات : 1397/10/15 لغایت1397/10/27

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات