06633120069

تلفن

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

ریاست

alizadeh

دکتر داریوش یار احمدی

رشته تحصیلی: جغرافياي طبيعي

رتبه علمی: دانشیار

ایمیل: yarahmadi.d@lu.ac.ir

تلفن تماس33120069 -066 داخلی 1403

صفحه شخصی دکتر یاراحمدی


سوابق علمی و تحصیلی:


1- كارشناسي ارشد- رشته کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی- دانشگاه تهران

2- دكتري- رشته آب و هواشناسی - دانشگاه تهران

سوابق اجرایی:


1- مدیر پژوهش دانشگاه لرستان

2- مدیر ارتباط با جامعه و کارآفرینی دانشگاه لرستان

3-مدیر مسئول انتشارات دانشگاه لرستان

4-مدير گروه علوم جغرافياي دانشگاه لرستان از سال 1386 تا مرداد 93

5-دبیر علمی کنفرانس بین‌المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها

6-دبیر اجرایی سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن زبان و ادبیات انگلیسی ایران

7-عضو کنرسیوسیوم گرد و غبار خاورمیانه

8- دبیر اتاق فکر صندوق نوآوری و شکوفایی استان لرستان

9-عضو هیئت امنای کانون کارآفرینان استان لرستان

10-مسئول ایجاد و راه اندازی دوره کارشناسی دو رشته آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی در دانشگاه لرستان

11-مسئول ایجاد دوره کارشناسی ارشد و دکتری آب و هواشناسی در دانشگاه لرستان

12-مسئول را اندازي و تجهيز گروه علوم جغرافيایي دانشگاه لرستان در سال 1385

13-دبیر پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از 1389 تا اسفند 90

14-مدیرکارگروه سیاست محیط زیست اتاق فکر استانی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات