06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٧

امروز

معرفی معاونت

معاونت پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان رسماً در تاریخ 1395/10/27 با حکم ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر خسرو عزیزی کار خود را در کنار معاونت آموزشی دانشکده آغاز نمود و مقرر گردید که این معاونت عهده دار مسئولیت های ذیل باشد :

1- بررسی پرونده علمی متقاضیان جذب در گروههای آموزشی ( به عنوان دبیر کار گروه بررسی توانایی علمی ) .

2- بررسی و تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری . 

3-دبیری کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی علوم انسانی در بررسی پرونده های ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی . 

4- بررسی پرونده تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی.

5- بررسی پرونده پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان جهت انتخاب پژوهشگر برتر.

6- بررسی در خواست های مربوط به اعطای پایه استحقاقی به اعضای هیأت علمی . 

7- نظارت بر برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در دانشکده . 

* کارشناسان تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده در زیر مجموعه این معاونت انجام وظیفه می نمایند.

* معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی در حال حاضر آقای دکتر سید محمود میرزایی الحسینی با مدرک دکترای زبان و ادبیات عربی و  رتبه علمی  دانشیار (پایه 13 )می باشد . 

تلفن مستقیم : 06633120647

تلفنخانه : 06633120106 داخلی 1304

تلگرام معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی:    https://t.me/mahmoodalhosaini

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات