06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٦

امروز

مسئول دفتر رئیس دانشکده


مسئول دفتر ریاست دانشکده : آرزو روشن پور

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد آمار

تلفنخانه : 06633120106    داخلی : 1247

فاکس :  06633120003

 تلفن  مستقیم :  06633120002

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات