06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٥ تير ١٣٩٩

امروز

کارکنان دانشکده

شهرام والی زاده مدیر امور عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن مستقیم: 33120003- 066 داخلی: 1251 تلفن:33120106 فاکس: 33120003-066
فتانه کائیدی مسئول آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن مستقیم: 33120069- 066 داخلی: 1253 تلفن:33120106 فاکس: 33120003-066
مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: تلفن مستقیم: 33120002- 066 داخلی: 1247 تلفن:33120106 فاکس: 33120003-066
سارا سیامکی کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120106 داخلی: 1245 فاکس: 33120003-066
محسن ماسوری کارشناس آموزش و امور فارغ التحصیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن مستقیم: 33120069- 066 داخلی: 1253 تلفن:33120106 فاکس: 33120003-066
محمد ظفرنیا کارشناس پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن مستقیم: 331203289- 066 داخلی: 1248 تلفن:33120106 فاکس: 33120003-066
محمدحسن اسلامی منش کارشناس علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120106 داخلی: 1217 فاکس: 33120003-066
ملیحه کاکاوند کارشناس گروه تاریخ و باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120106 داخلی: 1263 فاکس: 33120003-066
کبری پاپی کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120106 داخلی: 1273 فاکس: 33120003-066
مجید طاووسی چگنی کارشناس گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن: 33120106 داخلی: 1235 فاکس: 33120003-066
سید عین الله موسوی کارشناس گروه فلسفه و معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن مستقیم: 33120103- 066 داخلی: 1261 تلفن:33120106فاکس: 33120003-066
فرشاد ضرابی چگنی کارشناس گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن: 33120106 داخلی: 1255 فاکس: 33120003-066
حسین بیرانوند کارشناس گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120106 داخلی: 1250 فاکس: 33120003-066
حسین دلفان کارشناس گروه علوم جغرافیایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120106 داخلی: 1279 فاکس: 33120003-066
محسن دادور کارشناس گروه روان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن: 33120106 داخلی: 1265 فاکس: 33120003-066
چنگیز شاه کرمی کارشناس گروه علوم سیاسی و حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن: 33120106 داخلی: 1272 فاکس: 33120003-066

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات