06633120069

تلفن

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

کارکنان دانشکده

شهرام والی زاده مدیر امور عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120097 - 33120106- 066 داخلی: 1402
فتانه کائیدی مسئول آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120097 - 33120106- 066 داخلی: 1424
مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: <تلفن: 33120069 داخلی: 1403
سارا سیامکی کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120097 - 33120106- 066 داخلی: 1424
محسن ماسوری کارشناس آموزش و امور فارغ التحصیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن: 33120097 - 33120106- 066 داخلی: 1430
محمد ظفرنیا کارشناس پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120097 - 33120106- 066 داخلی: 1409
محمدحسن اسلامی منش کارشناس علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120097 - 33120106- 066 داخلی: 1417
ملیحه کاکاوند کارشناس گروه تاریخ و باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120097 - 33120106- 066 داخلی: 1420
کبری پاپی کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120097 - 33120106- 066 داخلی: 1406
مجید طاووسی چگنی کارشناس گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن: 33120097 - 33120106- 066 داخلی: 1427
سید عین الله موسوی کارشناس گروه فلسفه و معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120097 - 33120106- 066 داخلی: 1429
فرشاد ضرابی چگنی کارشناس گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن: 33120097 - 33120106- 066 داخلی: 1414
حسین بیرانوند کارشناس گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120097 - 33120106- 066 داخلی: 1407
حسین دلفان کارشناس گروه علوم جغرافیایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن: 33120097 - 33120106- 066 داخلی: 1419
محسن دادور کارشناس گروه روان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن: 33120097 - 33120106- 066 داخلی: 1426
چنگیز شاه کرمی کارشناس گروه علوم سیاسی و حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی مدرک تحصیلی: کارشناسی <تلفن: 33120097 - 33120106- 066 داخلی: 1421

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات