06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٧

امروز

کارکنان دانشکده

آرزو روشن پور

آرزو روشن پور
مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم: 33120002-066 | تلفن: 33120106 داخلی: 1247 | فاکس: 33120003-066

محمد حسن اسلامی منش

محمد حسن اسلامی منش
کارشناس گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم: - | تلفن: 33120106 داخلی: 1217 | فاکس: 33120003-066

فتانه کاییدی

فتانه کاییدی
مدیر آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم: 33120069-066 | تلفن: 33120106 داخلی: 1253| فاکس: 33120003-066

ملیحه کاکاوند

ملیحه کاکاوند
کارشناس گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم: - | تلفن: 33120106 داخلی: 1263 | فاکس: 33120003-066

مهین قربانی چگنی

مهین قربانی چگنی
کارشناس گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم: - | تلفن: 33120106 داخلی: 1253 | فاکس: 33120003-066

لیلا شریعت نژاد

لیلا شریعت نژاد
کارشناس گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تلفن مستقیم: - | تلفن: 33120106 داخلی: 1281 | فاکس: 33120003-066

سارا سیامکی

سارا سیامکی
کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم: 33120069-066 | تلفن: 33120106 داخلی: 1253 | فاکس: 33120003-066

کبری پاپی

کبری پاپی
کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم: - | تلفن: 33120106 داخلی: 1273 | فاکس: 33120003-066

رزیتا آقاجری

رزیتا آقاجری
کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم: - | تلفن: 33120106 داخلی: 1245 | فاکس: 33120003-066

شهرام والی زاده

شهرام والی زاده
مدیر امور عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم: 33120003-066 | تلفن: 33120106 داخلی: 1251 | فاکس: 33120003-066

سید عین اله موسوی

سید عین اله موسوی
کارشناس گروه معارف اسلامی و فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم: 33120103-066 | تلفن: 33120106 داخلی: 1261 | فاکس: 33120003-066

محمد ظفرنیا

محمد ظفرنیا
کارشناس پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم: 33120328-066 | تلفن: 33120106 داخلی: 1248 | فاکس: 33120003-066

مجید طاوسی چگنی

مجید طاوسی چگنی
کارشناس گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تلفن مستقیم: - | تلفن: 33120106 داخلی: 1235 | فاکس: 33120003-066

فرشاد ضرابی چگنی

فرشاد ضرابی چگنی
کارشناس گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم: - | تلفن: 33120106 داخلی: 1255 | فاکس: 33120003-066

چنگیز شاه کرمی

چنگیز شاه کرمی
کارشناس گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تلفن مستقیم: - | تلفن: 33120106 داخلی: 1272 | فاکس: 33120003-066

سعید سپهوند

سعید سپهوند
کارشناس گروه روان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم: - | تلفن: 33120106 داخلی: 1265 | فاکس: 33120003-066

حسین دلفان

حسین دلفان
کارشناس گروه علوم جغرافیایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم: - | تلفن: 33120106 داخلی: 1279 | فاکس: 33120003-066

علی حسینی نژاد

علی حسینی نژاد
کارشناس گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم: - | تلفن: 33120106 داخلی: 1250 | فاکس: 33120003-066

حسین بیرانوند

حسین بیرانوند
کارشناس گروه تربیت بدنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم: - | تلفن: 33120106 داخلی: 1250 | فاکس: 33120003-066

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات