06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧

امروز

مسئول دفتر ریاست دانشکده

مسئول دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی: آرزو روشن پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تلفن مستقیم: 33120002- 066

تلفن - داخلی: 33120106 - 1247

فاکس: 33120003-066

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات