06633120002

تلفکس

fac.hum[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ١٧ آذر ١٣٩٨

امروز

مراحل تصویب پروپوزال

فرآیند تصویب پروپوزال




جهت دانلود فایل فرآیند تصویب پروپوزال کلیک نمائید:


عنوان لینک
فرآیند تصویب پروپوزال لینک دانلود

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات