06633120112

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩

امروز

معرفی گروه

معرفی گروه مدیریت بازرگانی

این گروه از سال 1374 و زیر نظر دانشکده ادبیات و علوم انسانی شروع به فعالیت نموده  و تا سال 1384 تابع دانشکده ادبیات بود. همزمان با تاسیس دانشکده علوم اقتصادی و اداری این گروه زیر مجموعه دانشکده جدید قرار گرفته و با جذب اعضای هیأت علمی تازه نفس از دانشگاههای معتبر داخلی هم اکنون با 294 دانشجو در سه مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانی، ارشد گرایش بازاریابی ، دکتری در دو گرایش  مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی مشغول ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجویان عزیز می باشد.

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات