06633120112

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩

امروز

اعضای هیأت علمی

رضا سپهوند گروه آموزشي مديريت دانشیار صفحه خانگی
محمود رضا اسماعیلی گروه آموزشي مديريت دانشیار صفحه خانگی
محمد حکاک گروه آموزشي مديريت دانشیار صفحه خانگی
محسن عارف نژاد گروه آموزشي مديريت استادیار صفحه خانگی
سید نجم الدین موسوی گروه آموزشي مديريت دانشیاریار صفحه خانگی
حجت وحدتی گروه آموزشي مديريت دانشیار صفحه خانگی
امیر هوشنگ نظر پوری گروه آموزشي مديريت دانشیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات