06633120112

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٢٥ تير ١٣٩٩

امروز

اعضای هیأت علمی

محمد جعفری گروه آموزشي علوم اقتصادي استادیار صفحه خانگی
محمد علیزاده گروه آموزشي علوم اقتصادي استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات