06633120102

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨

امروز

معرفی معاونت پژوهش

alizadeh

دکتر محمد حکاک

رشته تحصیلی: مديريت استراتژيك

رتبه علمی: دانشیار

ایمیل: hakak.m@lu.ac.ir

ایمیل غیر دانشگاهی:md_hakak@yahoo.com

صفحه خانگی دکترحکاک


سوابق علمی و تحصیلی:


1- کارشناسی مدیریت بازرگانی ، دانشگاه تهران

2-کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه تربیت مدرس

3-دکترای مدیریت گرایش مدیریت استراتژیک (سیاستگذاری) ، دانشگاه شهید بهشتی

سوابق اجرایی:


1- مدیر گروه مدیریت بازرگانی سال 78

2-عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه لرستان- سال 79

3- مدیر گروه مدیریت بازرگانی- سال 79

4-عضو کمیته ارزیابی آثار علمی دانشکده - سال 80

5-عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی دانشکده اقتصاد- سال 88

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات