06633120102

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

امروز

شورای آموزشی

ترکیب اعضای شورای آموزشی و پژوهشی


دکتر مسعود طاهری نیا رئیس دانشکده اقتصاد استادیار صفحه خانگی
دکتر حجت وحدتی معاون آموزشی دانشکده اقتصاد استادیار صفحه خانگی
دکتر محمد حکاک معاون فناوری و پژوهشی دانشکده اقتصاد استادیار صفحه خانگی
دکتر رضا سپهوند مدیر گروه مدیریت بازرگانی داشکده اقتصاد دانشیار صفحه خانگی
دکتر محمد علیزاده مدیر گروه اقتصاد بازرگانی دانشکده اقتصاد استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات