06633120112

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٧

امروز

شورای پژوهشی

ترکیب اعضای شورای  پژوهشی


⦁    دکتر مسعود طاهری نیا   : رئیس دانشکده  | دکتری حسابداری از دانشگاه پونا هندوستان
⦁    دکتر حجت اله وحدتی : معاون آموزشی دانشکده | دکتری بازرگانی بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس
⦁    دکتر محمد حکاک  : معاون فناوری و پژوهشی دانشکده | دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه شهید بهشتی
⦁    دکتر رضا سپهوند  : مدیر گروه مدیریت بازرگانی | دکتری مدیریت منابع انسانی از دانشگاه علامه
⦁    دکتر محمد علیزاده : مدیر گروه اقتصاد بازرگانی | دکتری اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه مازندران

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات