06633120102

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩

امروز

نمودار سازمانی و تشکیلات

رئیس دانشگاه

 

رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مسئول دفتر

شورای پژوهشی دانشکده

شورای آموزشی دانشکده

معاون آموزشی

معاون پژوهش و فناوری

گروه های علمی و آموزشی

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

گروه آموزشی اقتصاد

گروه آموزشی حسابداری

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات