06633120112

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

چهارشنبه ٣١ مرداد ١٣٩٧

امروز

اعضای هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری

محمودرضا اسماعيلي دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت دانشیار صفحه خانگی
محمد جعفري دانشکده اقتصاد گروه آموزشي علوم اقتصادي دانشیار صفحه خانگی
محمد حكاك دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت دانشیار صفحه خانگی
رضا سپهوند دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت دانشیار صفحه خانگی
مسعود طاهري نيا دانشکده اقتصاد گروه آموزشي علوم اقتصادي استادیار صفحه خانگی
محسن عارف نژاد دانشکده اقتصاد گروه آموزشی مدیریت استادیار صفحه خانگی
محمد عليزاده دانشکده اقتصاد گروه آموزشي علوم اقتصادي استادیار صفحه خانگی
محمد گودرزي دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت استادیار صفحه خانگی
سيد نجم الدين موسوي دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت استادیار صفحه خانگی
اميرهوشنگ نظر پوري دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت استادیار صفحه خانگی
حجت وحدتي دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات