06633120102

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩

امروز

اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد

محمودرضا اسماعيلي دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت دانشیار صفحه خانگی
محمد جعفري دانشکده اقتصاد گروه آموزشي اقتصاد و حسابداری دانشیار صفحه خانگی
داریوش حسنوند دانشکده اقتصاد گروه آموزشي اقتصاد و حسابداری استادیار صفحه خانگی
محمد حكاك دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت دانشیار صفحه خانگی
محبوبه دلفان دانشکده اقتصاد گروه آموزشي اقتصاد و حسابداری استادیار صفحه خانگی
محسن رشیدی دانشکده اقتصاد گروه آموزشي اقتصاد و حسابداری استادیار صفحه خانگی
رضا سپهوند دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت استاد صفحه خانگی
مسعود طاهري نيا دانشکده اقتصاد گروه آموزشي اقتصاد و حسابداری استادیار صفحه خانگی
محسن عارف نژاد دانشکده اقتصاد گروه آموزشی مدیریت استادیار صفحه خانگی
محمد عليزاده دانشکده اقتصاد گروه آموزشي اقتصاد و حسابداری دانشیار صفحه خانگی
محمد گودرزي دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت استادیار صفحه خانگی
سيد نجم الدين موسوي دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت دانشیار صفحه خانگی
اميرهوشنگ نظر پوري دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت دانشیار صفحه خانگی
حجت وحدتي دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت دانشیار صفحه خانگی
محمدتقی کبیری دانشکده اقتصاد گروه آموزشي اقتصاد و حسابداری استادیار صفحه خانگی

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات