06633120102

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨

امروز

کارکنان دانشکده

فاطمه استرکی مسئول دفتر ریاست دانشکده علوم اقتصاد و اداری مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن:33120102 داخلی: 1306
اسماعیل ندری مسئول اداری و مالی دانشکده علوم اقتصادی و اداری مدرک تحصیلی:کارشناسی تلفن مستقیم:33120099داخلی: 1219 --: فاکس
هدیه مریدی مسئول آموزش دانشکده علوم اقتصاد و اداری مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن:33120099 داخلی: 1308 -- : فاکس
مهدی امید زاده کارشناس گروه مدیریت دانشکده علوم اقتصاد و اداری مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن:33120102 داخلی: 1307 --:فاکس
علی بازوند کارشناس گروه اقتصاد و حسابداری دانشکده علوم اقتصاد و اداری مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن : 33120102 داخلی: 1307 -- :فاکس

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات