06633120112

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧

امروز

عوامل اجرائی دانشکده

اسداله اسدی اداره امور عمومی دانشکده علوم اقتصاد و اداری مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن:33120333-066 داخلی :1312
فاطمه استرکی مسئول دفتر ریاست دانشکده علوم اقتصاد و اداری مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن:33120102 داخلی: 1306
مهدی امید زاده کارشناس گروه مدیریت دانشکده علوم اقتصاد و اداری مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن:33120102 داخلی: 1307
علی بازوند کارشناس گروه اقتصاد و حسابداری دانشکده علوم اقتصاد و اداری مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن : 33120102 داخلی: 1307
علی اکبر قنبر دزفول کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اقتصاد و اداری مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن:--
هدیه مریدی مسئول آموزش دانشکده علوم اقتصاد و اداری مدرک تحصیلی: کارشناسی تلفن:33120099 داخلی: 1308
اسماعیل ندری مسئول آموزش دانشکده علوم اقتصاد و اداری مدرک تحصیلی:کارشناسی تلفن :33120099داخلی: 1219

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات