06633120102

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩

امروز

تقویم دانشگاهی

 

به اطلاع دانشجویان میرساند که تقویم آموزشی نیم سال اول 00-99 دانشکده علوم اقتصاد و اداری دانشگاه لرستان بشرح زیر میباشد :


انتخاب واحد : 1399/06/15 لغایت 1399/6/21

شروع کلاسها : 1399/06/22

ترمیم :1399/06/23 لغایت 1399/06/24

حذف اضطراری : 1399/06/25 لغایت 1399/10/03

پایان کلاسها : 99/10/11

امتحانات : 1399/10/17 لغایت1399/11/02

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات