06633120102

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩

امروز

آئین نامه ها

 

 

   دانلود : آیین_نامه_سفرهای_خارج_ازکشور.pdf.pdf           حجم فایل 92 KB
   دانلود : آیین_نامه_گرنت.pdf.pdf           حجم فایل 10313 KB
   دانلود : آیین_نامه_فرصت_مطالعاتی.pdf.zip           حجم فایل 338 KB
   دانلود : آیین_نامه_ترفیع_و_تشویق.pdf.pdf           حجم فایل 1014 KB
   دانلود : تخلفات_پژوهشی.pdf.pdf           حجم فایل 3845 KB
   دانلود : فلوچارت_فرصت_مطالعاتی.pdf.pdf           حجم فایل 130 KB
   دانلود : راهنمای_درخواست_هزینه_همایش.pdf.pdf           حجم فایل 1153 KB
   دانلود : grant94_آیین_نامه_گرنت_4452_16908.pdf           حجم فایل 10313 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات