06633120112

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩

امروز

مدیر گروه

alizadeh

دکتر مسعود طاهری نیا

رشته تحصیلی: حسابداری

رتبه علمی: استادیار

ایمیل: taherinia.m@lu.ac.ir

تلفن تماس:33120102-066 داخلی 306

صفحه شخصی دکتر طاهری نیا

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات