06633120102

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨

امروز

معرفی معاونت آموزشی

alizadeh

دکتر حجت وحدتی

رشته تحصیلی: مديريت بازرگاني گرايش بازار يابي

رتبه علمی: استادیار

ایمیل: vahdati.h@lu.ac.ir

تلفن تماس:33120112-066 داخلی291

صفحه خانگی دکتروحدتی


سوابق علمی و تحصیلی:


1- کارشناسی مدیریت بازرگانی (دانشگاه نفت)

2- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی) (دانشگاه تربیت مدرس)

3-دکتری (بازاریابی بین الملل) (دانشگاه تربیت مدرس)

سوابق اجرایی:


1- معاونت آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

2- مدیر کل دانشجویی دانشگاه

3- مدیر گروه مدیریت بازرگانی

4-معاونت آموزشی دانشکده اقتصاد و مدیریت

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات