06633120102

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩

امروز

کاربرگ های دفاع دکتری و ارشد

کاربرگ های دفاع دکتری و ارشد :


عنوان لینک
کاربرگ شماره 1:اطلاعات مقاله‌هاي دانشجويان دكتری لینک دانلود
کاربرگ شماره 2:پیشنهاد نامه ی برگزاری جلسه دفاع دکتری لینک دانلود
کاربرگ شماره 3:تعهدنامه اصالت اثر لینک دانلود
کاربرگ شماره 4:کاربرگ توزیع پایان نامه صحافی نشده لینک دانلود
کاربرگ شماره 8:کاربرگ توزیع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری لینک دانلود

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات