06633120102

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩

امروز

فرمهای پژوهشی

فرم های پژوهشی ویژه گرنت

   دانلود : دریافت_هزینه_پایان_نامهpdf.pdf           حجم فایل 300 KB
   دانلود : دریافت_تشویق_چاپ_مقاله_دانشجو_21503.pdf           حجم فایل 223 KB
   دانلود : شرکت_دانشجو_در_همایش_داخلی__21504.pdf           حجم فایل 216 KB
   دانلود : درخواست_هزینه_چاپ_مقالات___21505.pdf           حجم فایل 223 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات